ಉಚಿತವಾಗಿ Download ಮಾಡಿ

ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಹುಡುಕಿ Download ಮಾಡಬಹುದು.

ಪುಸ್ತಕಗಳು :

Download ಮಾಡಲು...

ಮೇಲಿರುವ search boxನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಹುಡುಕಿರಿ. ನಂತರ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ 'download' ಎಂಬ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.>

ಕವನತನಯ

- ಕವನತನಯ Admin, designer, Site owner