ಒಂದು ಮಾತು...

ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಲಿಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಪೇರಿಸಿದ ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ hosting and maintanance ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವೂ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು...

Google pay/ UPI/ Paytm/ Bank

ಪುಸ್ತಕಗಳು :

Download ಮಾಡಲು...

ಮೇಲಿರುವ search boxನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಹುಡುಕಿರಿ. ನಂತರ ಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ 'download' ಎಂಬ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.>

ಕವನತನಯ

- ಕವನತನಯ Admin, designer, Site owner