ಕಣ್ಣು

ಗೆಳತೀ…,

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ
ನಕ್ಷತ್ರಗಳೆಷ್ಟಿವೆಯೋ
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ…
ಆದರೆ…
ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಿತ್ತೋ
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಕಮ್ಮಿಯಿದೆ…
ಮತ್ತು…
ಆ ಎರಡೂ ನಿನ್ನ
ಕಂಗಳಲ್ಲಿವೆ….!!

. . . . . . ಸಖ್ಯಮೇಧ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *