ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

#ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ಪೀತಪುತ್ಥಳಿಯಂಥವಳ ಬಳಿ
ಪ್ರೀತಿ ಪರಿಮಳಪುಷ್ಪವರಳಿ
ಛಾತಿ ಮೆರೆದಿದೆ ಮೋಹದಾ ಸುಳಿ,
ಗೆಳತಿ ಮುತ್ತಿನ ಬಳುವಳಿ

ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ ನೆನಪು… Read more...

ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ಮಿನುಗುತಾರೆಯ ರಾತ್ರಿ, ಜಿನುಗುತಿರೆ ಪ್ರೇಮಮಧು
ಗುನುಗುತಿಹೆ ಜೇನ್ದುಟಿಯ ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರ
ಹೂನಗೆಯ ಬೀರುವಳು, ಮನಗಿರಿಯ ನವಿಲವಳು
ರಮಿಸಿ ಸಿಹಿಮುತ್ತಿಡಲು… Read more...