ಕದಪು ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ಅವಳ ಕದಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ  ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ
ಅವಳು ನಾಚುತ್ತಲಿರೆ ಅವು ಕೆಂಪಕೆಂಪಗೆ….
ಸೋತು ಹೋಗುವ ಭಯವು ನನ್ನವಳ
ಕಂಪಿಗೆ…
ಮೈಮರೆತು ಬಿಡುವಾಸೆ ಅವಳುಸಿರ ಇಂಪಿಗೆ….
. . . . . . . . . ಸಖ್ಯಮೇಧ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *