ಕಳವಳ

ಒಳಗೊಳಗೇ ಕಳವಳವು
ತಿಳಿಗೊಳದಿ ಅಲೆಯಲೆಯು
ಎಳೆಬಿಸಿಲ ಝಳಕಕ್ಕೆ
ಸುಡುಬಿಸಿಲ ಬಳುವಳಿಯು
ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮನಕಿಲ್ಲ
ತಳಮಳಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ
ಕೊಳೆಕೊಳೆತು ನಾರುತಿವೆ
ಅಳಿದುಳಿದ ನೆನಪುಗಳೂ
ಕಳೆಕೊಳೆಗಳೆದೆಯಲ್ಲಿ
ಬೆಳೆಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ…
ಭಾವಕ್ಕಿಲ್ಲ_ಬೆಲೆ
. . . . . ಸಖ್ಯಮೇಧ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *