ಕವನ ಸತ್ತಿತು ಇಂದು ಎದೆಯ ಮೇಲೆ

ನೂರಾರು ಕವನಗಳ ಮಸಣವೆನ್ನೆದೆ ನೋಡು

ಒಂದರಾ ಅಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋರಿ

ಮಸಣ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ತನ್ನೊಡನೆ

ಮಲಗಿರುವ ಗೋರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೆಷ್ಟು…

 

ತಾಯಿಯೆನ್ನುವ ಕವನ ತಾಯ್ನೆಲದ ನೀಳ್ಗವನ

ನೆನಪಿನಲಿ ಮೆರೆದ ದಿನಗಳ ಮೆರೆವ ಕವನ

ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವನ ಸಿಗದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವನ

ಎಲ್ಲದರ ಗೋರಿಯಿದೆ ಸಾಲುಸಾಲಾಗಿ…

 

ನಾನೂ ಹೋಗುವೆ ಬೇಗ ಜಗವ ತೊಲಗಿ…

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *