ಕಾಂತೆ…!

ಕಾಂತೆ! ಹೃದಯಾಕ್ರಾಂತೆ! ಶಾಂತೆಯೆ
ದಂತಕಾಂತಿಯ ರೂಪಸಿ!
ನಿಂತೆ ನನ್ನೆದೆ ಪ್ರಾಂತದಲಿ ಸಂ-
ತಸದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ರೂಪಿಸಿ!

ಅಂತರಂಗವ ರಂಗುಗೊಳಿಸಿದ
ತಪ್ಪು ನಿನಗಾರೋಪಿಸಿ
ಸ್ವರ್ಗಸುಂದರ ಸಂಗ ಶಿಕ್ಷೆಯ
ನಿಂಗೆ ಕೊಡುವೆ ನಿರೂಪಿಸಿ

ಧನ್ಯತೀವ್ರತೆಯೊರತೆ ನಮ್ಮೀ
ನೇಹ ಸಾಹಸಚರಿತೆಯು!
ಕಾಲದೇಶಗಳಳತೆಯಾಚೆಗು
ಮೀರಿ ಹರಿಯುವ ಸರಿತೆಯು!

ಕವನತನಯ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *