ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

#ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ಮಾಂಡೋವಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲೂ ಶಾಲ್ಮಲೆಯದೆ ಕನವರಿಕೆ
ಮಲೆನಾಡಿನ ಕಡುಸಂಪಿಗೆ ನನ್ನದೆಂಬ ಮನವರಿಕೆ

ಸಂಪಿಗೆಯಂಥಾ ಹುಡುಗಿಯ ಒಲವಿನ ಹುಚ್ಚೆನಗೆ
ಅವಳ ಬಿಟ್ಟು ಜಗದ ಎಲ್ಲ ಸಿರಿಸುಖ ಹೆಚ್ಚೆನಗೆ
ಮೃದುಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬೆಳಕೆ ಬದುಕಿಗೆ ರಹದಾರಿ
ಸಾಂಗತ್ಯದ ರುಚಿಯ ತೋರಿ ಹೋದಳು ಈ ಕುವರಿ

ಈ ಮೋಹದ ಹೂವು ಅರಳಿ ಎದೆಶಾಲ್ಮಲೆ ತೀರದಿ
ತಿಳಿಮನದಲಿ ತಂಗಾಳಿಗೆ ಕಂಪು ಬೆರೆಸಿ ಬೆರಗಾಗಿಸಿ
ಅಂತರಂಗವೆಲ್ಲ ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆಯೊಲು ಕೆಂಪೇರುತ
ಸಂಭ್ರಮವಿದೆ ಮನದತುಂಬ ಭ್ರಮರ ಮೆರೆವ ಪರಿಯಲಿ..

ಅವಳು ಕೂಡ ಸಂಪಿಗೆಸುಮದಂಥ ಗುಣದ ಹುಡುಗಿ
ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡ ಅವಳ ಕಂಪು ಬದುಕೆಲ್ಲಾ ಹರಡಿ
ದಾರಿ ತುಂಬ ಅಮಲು, ಘಮಲು, ನಾನೇ ಸರದಾರ
ಜೊತೆನೀಡಲು ಬರುವಳೇನು, ತರುತ ನಗೆಯ ಹಾರ?!

ಕವನತನಯ

ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ
ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು: