ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ನಯನಸಾಗರ ಬಯಕೆಯಾಗರ
ನಿನ್ನ ನಿಲುವು ವಿಹಂಗಮ
ವದನ ಸುಂದರ ಮದನ ಮಂದಿರ
ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಗಮ?!

ರಾಣಿ, ಗಿಣಿ, ನೀನೇನೆ ರಾಗಿಣಿ
ರಮಣಿ ನನ್ನನುರಾಗಿಣಿ!
ಕಾಮ ಪೂರಿಣಿ ಪ್ರೇಮಧಾರಿಣಿ
ಪ್ರಣಯ ಪರಿಣಯ ಪ್ರೇರಿಣಿ!

ನೀರೆ ನೀನಿರೆ ನಿತ್ಯ ಸೌರವ
ಮನವ ತುಂಬುವ ಕಲರವ
ನಿನ್ನ ವಿರಹವೊ ನಿರಸ ನೀರವ
ತರುವುದತಿಶಯ ಭಾರವ

ಕವನತನಯ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *