ದುರ್ಗಾ

ಭೀತಜನಭಯಹಾರಿ, ಮಾತೆ, ಸಂ-
ಪ್ರೀತೆ, ಸತತ ಸುಹಾಸಿನಿ
ಆರ್ತಭಕ್ತೋದ್ಧಾರಿ, ದೇವಿ, ಸಂ-
ಗೀತಗಾಯನನಂದಿನಿ

ತಪ್ತಭಕ್ತಮನೋಕ್ತಿಪೂರಿಣಿ
ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಸುದರ್ಶಿನಿ
ಶಕ್ತಿರೂಪಿಣಿ ಪ್ರಣತಸಜ್ಜನ-
ತಾಂತರಂಗ ವಿಲಾಸಿನಿ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *