ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ನೀನೆ ಹೋಳಿಗೆ…

ಖಾಲಿ ಜೋಳಿಗೆ ಹೊತ್ತ ಬಾಳಿಗೆ
ನೆನಪೆ ಎದೆಮನೆ ಮಾಳಿಗೆ
ನೀನು ನಗುತಲಿ ಬಂದ ವೇಳೆಗೆ
ತಿಂದ ತುತ್ತೂ ಹೋಳಿಗೆ

ಕ್ಲಿಕ್ : Venu Bhat ?

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *