ನಮನ..

ಜನುಮ ಜನುಮದ ಸ್ಮೃತಿವಿಲಾಸದ
ರಾಗ ನಿನ್ನಡಿಗರ್ಪಣೆ…
ಜನನಿ! ತನುಮನ ಭವದಿ ಭವಿಸುವ
ಭಾವ ಕುಸುಮದೊಳರ್ಚನೆ

ಕರುಣೆಯೆನ್ನುವ ಅರುಣಕಿರಣಕೆ
ಕಾದಿರುವ ಮನಚಂದಿರ
ಮಮತೆಯಿಂದಲಿ ಮತಿಯ ನೀಡಲು
ಜನುಮಜನುಮವು ಸುಂದರ!

ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಲಹರಿ ಹರಿದಿದೆ
ಬುವಿಯ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿಯೂ
ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಯೋಗವೊದಗಲಿ
ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿಯೂ..
???

ಕವನತನಯ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *