ನೀನೇ ಚುಂಬಕ…

ಪ್ರಣಯ ಮೇದಿನಿ ಹೃದಯ ಮೋದಿನಿ
ಎಷ್ಟು ಮೃದು ನಿನ್ನಿನಿದನಿ!
ಭಾವ ಸ್ಪಂದಿನಿ ಚಿತ್ತ ಮೋಹಿನಿ
ನೀನೆ ಮನವನಗಾಮಿನಿ!

ಎರಡು ಅಂಬಕ ಸೆಳೆವ ಚುಂಬಕ
ಗಲ್ಲವಿನ್ನೂ ಮೋಹಕ
ತುಂಟ ನೋಟವು ಪ್ರೇಮಪ್ರೇರಕ
ಸ್ಪರ್ಶ ಮನಸಿಗೆ ಪೂರಕ

ಮಲೆಯ ನಾಡಿನ ಮಳೆಯ ಹುಡುಗೀ
ಬಳಿಗೆ, ಬಾಳಿಗೆ ಬರುವೆಯ
ನಿನ್ನ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ಕ್ಷಣವೇ
ನಿಗದಿ ಮಾಡುವೆ ಮದುವೆಯ 😉

ಕವನತನಯ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *