ಭಾವನೆ_ಬೆಲೆ

ನೆನಪುಗಳೆಂಬ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ
ತುಂಬಿರುವ ಸವಿಕ್ಷಣಗಳೆಂಬ
ಅಗಾಧ ಸಂಪತ್ತುಗಳು
ಎಂದಿಗೂ
ಹೊತ್ತಿನ ಹಸಿವನ್ನೂ
ನೀಗಲಾರವು..!

ಭಾವಕ್ಕಿಲ್ಲ_ಬೆಲೆ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *