ಮುತ್ತು

ಅವಳು ಪ್ರತಿಬಾರಿ ನಕ್ಕಾಗಲೂ
ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು
ಆಯ್ದು ಎದೆಯೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ…
ಇಂದು ಎದೆಗೂಡನ್ನು ಎಷ್ಟೇ
ತಡಕಾಡಿದರೂ….
ನೆನಪುಗಳಷ್ಟೇ ಸಿಕ್ಕಿವೆ…
ಮುತ್ತೂ ಇಲ್ಲ.. ನಗುವೂ ಇಲ್ಲ..
. . . . . ಸಖ್ಯಮೇಧ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *