ಯುಗಾದಿ

#ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ
ತಗಾದೆ ತೆಗೆಯದಿರು ನೀ, ಯುಗಾದಿ ಬಂತೆಂದು
ಹೊಸ ಸೀರೆ ಬೇಕೆಂದು, ನನ್ನ ಚಿನ್ನ!
ಬೇಗುದಿಯು ಇದ್ದದ್ದೆ, ಒಗೆದ ಅಂಗಿಯ ಕಿಸೆಯು
ಬರಿದಾಗಿ ನಗುತಿಹುದು, ನನ್ನ ರನ್ನ!
.
ನನ್ನ ತೋಳಿನ ಉಡುಗೆ, ಬಳಸುಕೈಗಳ ತೊಡುಗೆ
ಚೆಲುವೆ ಅದುವೇ ನನ್ನ ಒಲವ ಕೊಡುಗೆ!
ಮಾಡಿಬಿಡು ಸಿಹಿ ಅಡುಗೆ, ಹೋಗೋಣ ನಡೆ ಗುಡಿಗೆ
ಸೀರೆ ಬೇಕೆನ್ನದಿರು ಮತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ!
_____________________________________
೧೯೫೦ರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದಿತ್ತೇನೋ ಅಂತ 😉

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *