ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ‬

images-12

ಕಂಗಳೊಳಗಿಹ ಕಣ್ಗೊಳದಲೂ
ಕಂಗೊಳಿಸುತಿದೆ ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ!
ನೇಹಗಂಧವು ಬಂಧಿಸುತ್ತಿರೆ
ಸೋತು ಹೋಗಿದೆ ಗುಂಡಿಗೆ!!
.
ಮನದ ತಾಣದಿ ಪ್ರೇಮ ಭರ್ತನ
ಅವಳ ನೆನಪಿನ ನರ್ತನ..
ಅವಳ ಮಿಂಚಿನ ನೋಟದಿಂಪನ
ಎನ್ನ ಎದೆಯಲಿ ಕಂಪನ!
.
ಸುರುಳಿಗುರುಳಿನ ಹೊರಳುವಾಟಕೆ
ಗುಳಿಯ ಕೆನ್ನೆಯೂ ಆಟಿಕೆ
ಮಧುವಲದ್ದಿದ ಮುದ್ದು ಅಧರಕೆ
ಮಧುರ ಮುತ್ತಿನ ಕಾಣಿಕೆ!
.
. . . . . . . ಕವನತನಯ ಸಖ್ಯಮೇಧ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *