‪‎ಪಾಪು‬

ನೊಸಲಿನೆಸಳಿನ ಮೇಲೆ ಪಸುಳೆವಿಸಿಲದು ಹೊಮ್ಮಿ
ಹಸುಳೆಯಿವಳೀ ಹೆರಳು ಹರಳಕಾಂತಿಯ ಚಿಮ್ಮಿ
ಹಸಿತುಷಾರದ ಸಾರ ಸರಸರನೆ ಪಸರಿಸಿದೆ
ಹೆಸರಿರದ ಹೊಸಬೆಳಕು ಕಿರುಗಣ್ಣಲೊಸರಿದೆ
. . . . . . ಕವನತನಯ ಸಖ್ಯಮೇಧ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *