ಕಮಲ ಕೋಮಲ..

ಪಸುಳೆವಿಸಿಲಲಿ ಪಕಳೆ ಅರಳಿದೆ
ಕೋಮಲವು ಕಮಲದ ದಳ!
ತಬ್ಬಿದಿಬ್ಬನಿ ಮುತ್ತಿನೊಡವೆಯು
ಮುತ್ತುತಿದೆ ಹೂ ದಳಗಳ!

ಮಗುವಿನ ಹೂವಿನ ಮೊಗಗಳು ಎರಡೂ

ಅರೆಬಿರಿದಿವೆ, ಅರೆ! ಮುದ್ಮುದ್ದು!

ಮಗುವಿನ ಹೂಮೊಗದಲಿ ನಗುವಿಗು ನಗು

ಸೊಗಸಿನ ಹೂ ಮಗು ಬೊಗಸೆಯಲಿ…

ಚಿತ್ರಕೃಪೆ : ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *