ನಿರತ ಶಾಂತಲಾ….

ಬಡ ಜೋಗಿ ನನ್ನೆದೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲನು ಸಾಗಿ ಬಾ, ನನ್ನ ತಾಯೀ
ತಡವಿರದೆ ಮಮತೆಯಾ ತೊಟ್ಟಿಲನು ತೂಗಿ ಬಾ, ಪ್ರೇಮದಾಯೀ ||

ಕಂದನೆದೆಗುಂದದಂತಿಂದು ಚಂದದಿ ಬಂದು
ಹಿಂದೆಂದಿಗಿರದಂತೆ, ಕರುಳ ಬಂಧು!
ಕುಂದನೆಲ್ಲವ ಮರೆತು, ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೆ ನಿಂದು
ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರೇಮಮಾಕಂದ ತಿಂದು
ಹರಸಿಬಿಡು ತಾಯೆ, ನನ್ನೊಲವ ಬಿಂದು!

ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಲೆ ನೀನು, ನಿರತ ಪ್ರೀತಲೆ ನೀನು
ನಿನ್ನ ನೆನೆದನವರತ ನಲುಗೊ ಮಗು ನಾ
ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪರ್ವ ಮುಗಿಯುವುದು ಒಂದು ದಿನ
ನೀ ಬರಲು, ಇಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲಿ ಬರಲು

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *