ಕೆಂಡಸಂಪಿಗೆ

ಇರುಳು ಉರುಳಿದೆ, ತರಳೆ ನಿನ್ನಯ
ಮರುಳುಗೊಳಿಸುವ ಸನ್ನಿಧಿ!
ಕುರುಳು ಹೊರಳಿದೆ, ಅರಳು ಮೊಗದಲಿ 
ಮಧುರ ಅಧರದ ಮಧುನಿಧಿ!

ಕಣ್ಣ ದೀಪಕೆ ಕುರುಳ ಧೂಪಕೆ
ಅಪ್ಪುಗೆಯ ಬಿಸಿ ತಾಪಕೆ
ಬಿತ್ತು ಹೃದಯವು ಒಲವ ಕೂಪಕೆ
ನಿನ್ನ ಪಲ್ಲವ ರೂಪಕೆ!

ಮತ್ತು ಏರಿದೆ, ಹೊತ್ತು ಕಳೆದಿದೆ
ಒತ್ತಿ ನೀಡಿದ ಮುತ್ತಿಗೆ
ಮತ್ತು ಬೇಕಿದೆಯೆನಿಸೊ ಹೊತ್ತಿಗೆ
ಪಡೆವೆ ಮುತ್ತಿನ ಗುತ್ತಿಗೆ

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *