ವೈಶಾಖ ವೃಕ್ಷ

May flower ಮೇ ಫ್ಲವರ್

ವೈಶಾಖೇ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಂಚ ಆಷಾಢೇ ಹರಿದಂಬರಂ|
ಯೋ ಧಾರಯತಿ ಸಾ ವೃಕ್ಷಃ ಸುಂದರೋ ಅತಿಸುಂದರಃ||
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *